REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

ZGROMADZENIA SIÓSTR IMIENIA JEZUS

W WARSZAWIE  UL. KACZOROWSKA 3

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.)
 • Statut Przedszkola Sióstr Imienia Jezus w Warszawie.

BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKU

 

 

Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo fizyczne
 i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny
i pochodzenie.

 

W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:

 1. wdrażania dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań,
  w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu ( w sali zabaw, w łazience, w szatni, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze),
 2. właściwego komunikowania się z innymi dziećmi,
 3. właściwego organizowania czasu wolnego,
 4. znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 5. unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin
  oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych,
 6. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 7. oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się,

obchodzenia się ze środkami chemicznymi,

 

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00
 2. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków furtka wejściowa na teren przedszkola jak i drzwi wejściowe do budynku przedszkolnego zostały zabezpieczone zamkiem magnetycznym otwieranym za pomocą czytnika zbliżeniowego. Rodzice wychowanków przedszkola otrzymują na czas korzystania dzieci z przedszkola breloki zbliżeniowe, umożliwiające otwarcie furtki oraz drzwi wejściowych.  
 3. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godz. 7.00 do 8.30. Rano dzieci schodzą się do sali najmłodszej grupy, o godzinie 8.00  pod opieką wychowawczyń  rozchodzą się do swoich sal.
 4. Pracownicy przedszkola są zobowiązani zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola.
 5. Personel przedszkola oraz rodzice niezwłocznie informują dyrekcję przedszkola o zauważonych niezgodnościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci. 

 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW, PRACOWNIKÓW I DZIECI

W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA BEZPIECZEŃSTWA:

 

 1. a) Rodzice, opiekunowie:
  • są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola
   i z przedszkola do domu,
  • wchodząc i wychodząc z terenu przedszkola zamykają za sobą furtkę,
  • po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola rozbierają je w szatni  i osobiście przekazują nauczycielce grupy, do której uczęszcza dziecko  lub pomocy nauczyciela. W momencie powierzenia przez opiekunów opieki nad dzieckiem nauczycielce, przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,
  • z chwilą przekazania dziecka przez wychowawczynię rodzicowi lub osobie upoważnionej, to ona jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo,
  • w czasie pobytu dziecka w szatni z rodzicem/opiekunem całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi opiekun. Rodzice bądź opiekunowie dbają, aby dzieci nie biegały po korytarzu ani po schodach i nie wykonywały żadnych innych czynności zagrażających ich bezpieczeństwu,
  • gdy dziecko jest odbierane z przedszkolnego placu zabaw, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim  do nauczyciela i zgłosili zabranie dziecka do domu,
  • do odbioru dziecka z przedszkola mają prawo tylko osoby upoważnione. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
  • osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami,
  • w przypadku uzasadnionych obaw, że osoba odbierająca dziecko znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nauczycielka powiadamia innego prawnego opiekuna dziecka, lub zawiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje działania według obowiązujących procedur prawnych,
  • do przedszkola nie przyprowadzają dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób,
  • dbają o właściwy ubiór dziecka. Kierują się nie tylko modą, ale przede wszystkim wygodą. Koniecznie na „cebulkę”, aby być przygotowanym na każdą sytuację pogodową (zwłaszcza,  gdy wybieramy się na wycieczkę),
  • na półce w szatni zostawiają ubranie na zmianę.

 

 

 1. Sprzątaczka
  • w okresie jesiennym grabi liście, w ciągu roku dba o porządek na terenie placu zabaw
  • w okresie zimowym podejmuje na bieżąco działania doprowadzające nawierzchnię chodników do stanu bezpiecznego (tzn. odgarnianie śniegu, posypywanie powierzchni piaskiem z solą, usuwanie oblodzeń),
  • w przypadku obfitych opadów śniegu monitoruje wysokość pokrywy śnieżnej na dachu – bez wchodzenia na dach,
  • zgłasza dyrektorowi usterki występujące na terenie placówki.

 

 • po skończonej pracy sprawdza, czy okna w salach i szatni są zamknięte,
 • dba o to, aby:
  • w czasie przebywania dzieci w szatni czy na korytarzu podłoga nie była mokra (np. podczas przygotowania do spaceru),
  • wiadro z mopem i wodą nie stało w miejscu zagrażającym bezpieczeństwu dzieci i dorosłych,
  • podłoga była czysta, na bieżąco usuwa zabrudzenia z posadzki (np. latem-piasek, zimą-ślady roztapiającego się śniegu, soli i piasku),

 

 1. Pomoc nauczyciela:
  • dba, aby drzwi boczne ewakuacyjne budynku były zawsze zamknięte,
  • sprawdza tożsamość osób odbierających dzieci na podstawie dowodu osobistego,

 pomagają nauczycielom w przygotowaniu dzieci do spacerów  i podczas poruszania się po budynku.

 • czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas pełnienia dyżurów w  sali zabaw czy na placu zabaw..

 

 1. Nauczycielki:

 dbają o to, aby:

 • podczas przemieszczania się grupy w budynku dzieci ustawiały się w szeregu i tak samo się poruszały,
 • dzieci bezpiecznie wchodziły i schodziły po schodach (np. trzymały się poręczy, nie biegały, nie ciągnęły i nie popychały drugiej osoby, nie skakały),
 • podczas przygotowania do spaceru dzieci siedziały na swoim miejscu w szatni i nie oddalały się od grupy,
 • dzieci nie biegały w po schodach, korytarzu, szatni,

Uchybienia obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.

 

 1. Dzieci:
  • słuchają poleceń pani,
  • nie oddalają się od grupy,
  • siedzą na swoim miejscu w szatni,
  • nie biegają po szatni, korytarzu i po schodach,
  • wycierają obuwie przed wejściem do przedszkola.

 

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać dyscypliny pracy oraz przepisów bhp  i p.poż. Ponadto uczestniczą w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W SALI PRZEDSZKOLNEJ I ŁAZIENCE

 

 1. Zadania i obowiązki nauczycieli:
  1. obserwują dzieci podczas zabaw – zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek,
  2. interweniują w przypadku konfliktów między dziećmi, rozwiązują zaistniałe problemy, wprowadzają elementy mediacji,
  3. opracowują kodeks zachowań w grupie, w którym zawarte są zasady zachowania się w sali przedszkolnej, zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami oraz zasady właściwego korzystania z zabawek,
  4. przybliżają dzieciom zagrożenia, na które mogą być narażone,
  5. codziennie przypominają kodeks zachowań w grupie, np. nie biegaj, nie rzucaj, nie skacz, uważaj – bo śliska podłoga,
  6. organizują zajęcia w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać
  7. podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach

w przedszkolu uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. Nauczyciel oraz pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych prywatnych rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych jak i telefonicznych

 1. przewidują ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałają,
 2. kontrolują salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki,
 3. w razie pilnej konieczności opuszczenia sali (np. wyjścia do toalety), nauczyciele na ten moment powierzają dzieci pomocy nauczyciela lub innemu nauczycielowi,
 4. organizują zajęcia dydaktyczne, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy w sposób przemyślany pod kątem bezpieczeństwa dzieci,
 5. posiadają wiedzę na temat alergii pokarmowych dzieci uczęszczających do ich oddziału i na podstawie zaleceń lekarza przekazują pracownikom kuchni  wytyczne na temat ich właściwego żywienia,
 6. przechowują dzienniki i dokumentację z adresami i peselami dzieci w miejscu do tego wyznaczonym.

 

 1. Zadania pomocy nauczyciela:
  1. zastępuje nauczyciela w razie potrzeby (np. pójście do toalety),
  2. spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci,
  3. dba o to, aby środki, materiały i sprzęt do utrzymywania czystości znajdowały się poza zasięgiem dzieci w miejscach do tego przeznaczonych,
  4. przy noszeniu posiłków zamyka za sobą drzwi,
  5. po każdym wyjściu dzieci z łazienki wyciera podłogę,
  6. zachowuje środki ostrożności podczas serwowania posiłków,
  7. pomaga nauczycielowi w kontroli stanu zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

 

 1. Dzieci:
  1. szanują i respektują nakazy i zakazy nauczycielek i wszystkich pracowników przedszkola,
  2. przestrzegają reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
  3. przejawiają właściwy stosunek do rówieśników i osób starszych poprzez respektowanie podstawowych norm społecznych i etycznych,
  4. korzystają z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem,
  5. informują o uszkodzonych zabawkach osobę dorosłą,
  6. nie oddalają się samodzielnie z sali,
  7. korzystają z toalety po uprzednim zgłoszeniu potrzeby u wychowawcy bądź pomocy nauczyciela,
  8. w łazience – nieb rozlewają wody na podłogę, zakręcają kran po skończonych zabiegach higienicznych,
  9. nie dotykają przewodów i urządzeń elektrycznych,
  10. znają drogę ewakuacyjną w przedszkolu,
  11. informują osobę dorosłą o wszelkich dolegliwościach, skaleczeniach czy też złym samopoczuciu,
  12. podczas zabaw dowolnych nie biegają, nie skaczą,
  13. rozumieją zakaz przynoszenia z domu zabawek mogących stanowić zagrożenie dla nich samych oraz innych dzieci.

 

  BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PRZEDSZKOLNEGO PLACU ZABAW

 

 1. Sprzątaczka:
  1. codziennie sprawdza plac zabaw oraz teren wokół budynku przedszkolnego,
  2. utrzymuje czystość w ogrodzie przedszkolnym oraz wokół budynku przedszkola,
  3. zgłasza dyrektorowi wszelkie usterki i zagrożenia występujące na terenie ogrodu przedszkolnego,
  4. zakrywa piaskownicę plandeką ochronną,
  5. prawidłowo użytkuje powierzony sprzęt i narzędzia,
  6. przechowuje sprzęt w miejscach do tego przeznaczonych
  7. gdy zachodzi potrzeba – myje zabawki oraz sprzęt na placu zabaw wodą z płynem

 

 1. Pomoce nauczyciela :
  1. wspólnie z nauczycielem czuwają nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabaw na terenie placu przedszkolnego,
  2. w razie potrzeby, w porozumieniu z wychowawcą, udają się z dziećmi do toalety,

 

 1. Nauczycielki:
  1. przebywają z dziećmi na placu tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne. Latem pamiętają, aby dzieci nie przebywały na słońcu bez nakrycia głowy. Gdy temperatura jest za wysoka i na placu nie ma miejsc zacienionych – wracają do sal. Zimą nie wychodzą z dziećmi, gdy jest silny wiatr i temperatura powietrza wynosi poniżej -10C,
  2. przed rozpoczęciem zabawy na placu przedszkolnym sprawdzają stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu przedszkolnym,
  3. wprowadzają zasady bezpiecznego zachowania się na terenie ogrodu przedszkolnego,
  4. zaznajamiają dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych (np. nie podchodź pod huśtawki),
  5. sprawdzają liczebność dzieci podczas zabaw na powietrzu i przy powrocie do przedszkola.

 

Podczas pobytu kilku grup przedszkolnych na placu zabaw w tym samym czasie,

niedopuszczalnym jest gromadzenie się nauczycielek i osób sprawujących opiekę

nad dziećmi w jednym miejscu i prowadzenie rozmów.

Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązek, zwłaszcza podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń (huśtawka, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, karuzela  itp.).

W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.

 

 

 1. Dzieci:
  1. nie oddalają się z miejsca zabawy bez zezwolenia nauczycielki,
  2. prawidłowo korzystają ze sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym,
  3. nie podchodzą do osób obcych znajdujących się za ogrodzeniem,
  4. szanują i respektują nakazy i zakazy nauczycielek oraz wszystkich pracowników przedszkola:
   • nie rzucają piaskiem w kolegów/koleżanki,
   • korzystają z urządzeń i sprzętów wskazanych przez nauczyciela,
   • tworzą budowle z piasku, kopią dziury i tunele wyłącznie
    w piaskownicy,
   • właściwie korzystają z zabawek i sprzętu sportowego – odkładają je
    w wyznaczone miejsce po skończonej zabawie,
   • biegają bez potrącania i przewracania kolegów/koleżanek,
   • po skończonej zabawie na umówiony sygnał podchodzą do nauczyciela – otrzepują odzież i obuwie z piasku, ustawiają się w szeregu i wracają do przedszkola,
   • zostawiają wierzchnią odzież w szatni, zmieniają obuwie i myją ręce
    w łazience.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK

 

 1. Dyrektor:
  1. czuwa nad prawidłową organizacją spaceru/wycieczki,
  2. wyznacza kierownika wycieczki,
  3. zatwierdza i gromadzi dokumentację wycieczki.

 

 1. Rodzice/opiekunowie:
  1. wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w spacerach/wycieczkach na pierwszym spotkaniu z wychowawcą,
  2. zapewniają dzieciom stosowną odzież mając na uwadze cel spaceru/wycieczki oraz panujące warunki atmosferyczne,
  3. sygnalizują wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości dziecka związane z jazdą dziecka autokarem.

 

 1. Nauczycielki:
  1. sprawują opiekę nad powierzonymi im dziećmi,
  2. przestrzegają wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo,
  3. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola ściśle przestrzegają przepisów o ruchu drogowym i zapoznają z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
  4. przed wyjściem na spacer upewniają się, iż każde dziecko ma założoną kamizelkę odblaskową,
  5. po każdej przerwie w podróży sprawdzają stan liczebny dzieci,
  6. pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie spacerów/wycieczek,
  7. zwracają uwagę na prawidłowe zachowanie się dzieci w czasie spaceru/wycieczki oraz jazdy autokarem (np. nie wstawaj z siedzenia, nie oddalaj się od grupy),
  8. nie prowadzą spacerów/wycieczek w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi.

 

 1. Pomoce nauczyciela:
  1. wspierają nauczycielki we wszystkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz realizacji programu.

 

 1. Dzieci:
  1. przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa (np. w czasie jazdy autokarem

– nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu), 

 1. przed spacerem zakładają kamizelki odblaskowe,
 2. reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek,
 3. przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las, teatr),
 4. nie oddalają się od opiekuna i grupy,
 5. sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne oraz wszelkie objawy gorszego samopoczucia.

Spacery i wycieczki organizowane są zgodnie z Regulaminem Spacerów i Wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

 

Integralną częścią Regulaminu bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr  Imienia Jezus w Warszawie, są:

 1. Regulamin spacerów i wycieczek – załącznik nr 1;
 2. Procedury dotyczące bezpieczeństwa – załącznik nr 2;
 3. Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Procedura dotycząca przypadku, gdy rodzic spóźnia się lub dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

III.        Procedura postępowania w sytuacji przyprowadzenia dziecka  z  podejrzeniem choroby i chorego.

 1. Procedura dotycząca przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców w trakcie rozwodu, rozwiedzionych, żyjących w separacji.
 2. Procedura postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku.
 3. Procedura dotycząca podejrzenia, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic będący

              pod wpływem alkoholu/narkotyków lub zachowujący się agresywnie.

VII.       Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania dziecka w przedszkolu stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych.

VIII.      Procedura dotycząca użytkowania telefonów komórkowych i innych urządzeń

 1. Procedura dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola
 2. Procedura dotycząca postępowania z dzieckiem krzywdzonym.
 3. Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie przedszkola broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub  przedmiotów.        

XII.       Procedura postępowania na wypadek pożar lub innego zagrożenia.

XIII.      Procedura postępowania na wypadek  wtargnięcia napastnika  do budynku przedszkola.

 

 

Uaktualniono:

 30.05.2019 r, Warszawa

Komentarze zostały zablokowane.