REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

ZGROMADZENIA SIÓSTR

IMIENIA JEZUS
W WARSZAWIE,

 1. KACZOROWSKA 3

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
  i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa  i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek dla wychowanków jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Warszawie.

 

 1. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami
  i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo
  i turystyka.

 

 1. Organizację i program wycieczki, spaceru dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania                                 i umiejętności.

 

 1. Formy organizowanych wyjść i wyjazdów:
 2. wycieczki przedmiotowe, inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego,
 3. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem.

 

 1. Organizowanie wycieczek i spacerów ma na celu w szczególności:
 2. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 4. wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowywania,
 5. upowszechnianie wśród dzieci zasad oraz ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego,             a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 6. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 7. poprawę stanu zdrowia dzieci,
 8. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 9. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki. Wzór karty wycieczki określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018. Stanowi ona załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.

 1. Zgoda rodziców na udział w wycieczce dziecka jest wyrażana w formie pisemnej.

 

 1. Organizując spacery, wycieczki i wyjścia dzieci poza teren przedszkola:
 2. zapoznajemy dzieci z miejscem i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były świadome;
 3. nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
 4. przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku
  do współuczestników wycieczki;
 5. przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
 6. dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
 7. zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;
 8. zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone
  cele edukacyjne;
 9. upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 

 1. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

 1. Dyrektor przedszkola czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki lub wyjścia poza teren.

 

 1. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

 

 1. Zatwierdza każdorazowo program i listę opiekunów wycieczki oraz gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).

 

 1. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

 

 1. Organizuje transport i wyżywienie. W uzasadnionych przypadkach dzieci mogą zabierać prowiant z domu.

 

 

 

 III. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

 1. Kierownik wycieczki opracowuje program i harmonogram wycieczki.

 

 1. Kompletuje całą dokumentację związaną z wycieczką, wypełnia kartę wycieczki
  i przedstawia ją dyrektorowi do zatwierdzenia przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wycieczką.

Do karty wycieczki dołącza listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka, którą  podpisuje dyrektor przedszkola.      
Wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia MEN  z dn. 25.05.2018r.

 1. Opracowuje trasę wycieczki i zapoznaje z nią wszystkich uczestników.

 

 1. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki
  oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

 

 1. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki
  do ich przestrzegania.

 

 1. Określa zadania opiekuna wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

 

 1. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

 

 1. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

 

 1. Może doprowadzić do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i kierowcy
  przez policję przed odjazdem.

 

 1. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

 

 

 1. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

 

 1. Opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola,
  rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola.

 

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

 

 1. Sprawdza stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 

 1. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

 

 1. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Zapewnia taką organizację wycieczki, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.

 

 1. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

 

 1. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

 1. Opiekun wycieczki własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki potwierdza przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

 

 1. ZADANIA RODZICÓW

 

 1. Rodzice sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

 

 1. W dniu wycieczki przyprowadzają dziecko do przedszkola oraz odbierają
  je o wyznaczonej godzinie.  

 

 1. Dostosowują ubiór dziecka do warunków pogody i programu wycieczki.

 

 1. Pokrywają wszelkie ewentualne koszty związane z wycieczką, chyba, że udział
  w imprezie zostaje sfinansowany z innych źródeł.

 

 1. Przed wyjazdem autokarowym mogą wezwać policję do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i dokumentacji kierowcy.
 2. ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

 

 1. Dzieci biorą udział w przygotowaniach do wycieczki.

 

 1. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

 

 1. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

 

 1. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).

 

 1. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

 

 1. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

 

 1. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

 

 1. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 

 1. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:
 2. zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy, chyba, że ustalono inaczej,
 3. zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
 4. niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
 5. oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
 6. w czasie jazdy spacerować, stawać na siedzeniu, wychylać się przez okno, hałasować,
 7. zaśmiecać pojazdu.

 

 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH LUB ŚRODKAMI LOKOMOCJI MIEJSKIEJ

 

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są kierownik wycieczki oraz opiekunowie. Ich opieka ma charakter ciągły.

 

 1. Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu do pojazdu
  przy wsiadaniu i wysiadaniu. Pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy.

 

 1. Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

 

 1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa przydziela się opiekunów wg następujących zasad:
 2. Jeden opiekun na 10 wychowanków, nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika w przypadku wycieczki autokarowej.
 3. Podczas przejazdów komunikacją miejską (metro, tramwaj, autobus) na każde 5 dzieci przypada jedna osoba dorosła.

 

 1. Miejsce przy drzwiach zajmują osoby dorosłe – opiekunowie.

 

 1. Autokar musi być oznakowany (przewóz dzieci).

 

 1. Kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego
  oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru.
 2. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych,
  oznakowanych parkingach.

 

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK PIESZYCH I SPACERÓW

 

 1. Jeden opiekun na 10 wychowanków.

 

 1. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.

 

 1. Uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór do warunków atmosferycznych.

 

 1. W mieście poruszamy się po chodnikach.

 

 1. W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych
  lub po wyznaczonych ścieżkach.

 

 1. Opiekun zna dokładnie trasę spaceru.

 

 1. Przed wyruszeniem opiekun informuje uczestników o zasadach poruszania się
  po drogach i po lesie.

 

 1. Opiekun zabiera apteczkę pierwszej pomocy.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
DLA OPIEKUNA PRZEDSZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ.

 

Czynności przed rozpoczęciem podróży.

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 2. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia).
 3. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników
  na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.
 4. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 5. Zabrać do autokaru pojemniki z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 6. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy
  (nr telefonu ratunkowego – 112).
 7. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, należy bezwzględnie wezwać Policję.

 Czynności w trakcie podróży.  

 1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:
  1. przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej,
  2. blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien
   w czasie podróży,
  3. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.
 2. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20 – 30 min.) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę
  i przewietrzenie autokaru.
 3. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:
  1. wchodzenia na jezdnię,
  2. przechodzenia na drugą stronę jezdni,
  3. dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania dzieci włączone były
   światła awaryjne.
 4. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

 Czynności po zakończeniu podróży.  

 1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.
 2. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII, POŻARU, WYPADKU LUB INNYCH ZAGROŻEŃ.

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu komórkowego – 112

 

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek

 

Regulamin wszedł w życie 01.09.2011r.

Regulamin uaktualniono 01.06.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu spacerów i wycieczek

w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Warszawie, ul.Kaczorowska 3

(pieczątka przedszkola)

KARTA WYCIECZKI

Nazwa i adres przedszkola: Cel wycieczki :

Nazwa miejscowości /trasa wycieczki:

Termin:

Numer telefonu kierownika wycieczki:

Liczba uczestników:

Grupa:

Liczba opiekunów wycieczki:

Środek transportu:

PROGRAM WYCIECZKI

DATA I GODZ. WYJAZDU  ORAZ POWROTU DŁUGOŚĆ TRASY
(W KM)
MIEJSCOWOŚĆ DOCELOWA
I TRASA POWROTNA
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCIECZKI
OD WYJAZDU  DO POWROTU
ADRES PUNKTU ŻYWIENIOWEGO
         

 

OŚWIADCZENIE

 Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa  w czasie wycieczki.

      Kierownik wycieczki                                                                         Opiekunowie wycieczki 

         (nazwisko oraz podpis)                                                                                                                            (imiona i nazwiska oraz podpisy)

 

  

     Zatwierdzam

(Pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu spacerów i wycieczek

w Przedszkolu Niepublicznym  Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Warszawie, ul. Kaczorowska 3
 

Lista uczestników wycieczki do……………………..………… w dniu…………………….

Lp.

 

Imię i nazwisko dziecka Obecność Telefon do rodziców Uwagi
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        

 

Komentarze zostały zablokowane.