O nas

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaczorowskiej 3 jest przedszkolem katolickim, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus.

Aplikacja Live KID

W naszym przedszkolu korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań w postaci aplikacji Live Kid, dzięki której rodzice na bieżąco mogą w wygodny sposób zgłaszać nieobecność dziecka, zapoznawać się z ogłoszeniami, harmonogramem zajęć, przeglądać zdjęcia i otrzymywać miesięczne rozliczenia. Wszystko to odbywa się za pomocą kilku intuicyjnych kliknięć i zapewnia komfort komunikacji z placówką.

Historia przedszkola

Prawnie zostało powołane dnia 1 marca 1995 r. poprzez wpis do Biura Edukacji m.st. Warszawy. Wcześniej, tj. w latach 1991-1995, pełniło funkcję ochronki. Przedszkole powstało z inicjatywy ks. prałata Kazimierza Szklarczyka, proboszcza tutejszej parafii św. Józefa, który w roku jubileuszowym naszego Zgromadzenia (1887-1987), czyli w 100-lecie naszego istnienia, przekazał nam budynek parafialny z przeznaczeniem na cele społeczne i działalność apostolsko-oświatową.

Wielkim staraniem sióstr i wielu osób zaprzyjaźnionych ze Zgromadzeniem budynek rozbudowano i przystosowano do potrzeb placówki oświatowej.
W 2009 r. przedszkole jako budynek i placówka oświatowa przeszło kapitalny remont. Z Bożą i ludzką pomocą zostały wyremontowane sale zajęć, szatnia, pomieszczenia socjalne, łazienki i korytarze.

Zmieniła się również organizacja przedszkola. Do roku 2009 zajęcia w przedszkolu odbywały się w dwóch grupach zbliżonych wiekowo: 3- i 4-latki oraz 4- i 5-latki. Od 1 września 2009 r. zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych, oddzielnie dla dzieci mających 3, 4 i 5 lat.

Status przedszkola

Przedszkole, jako placówka oświatowa, ale również katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmuje jednak za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.

Jesteśmy placówką niepubliczną, ale na prawach państwowych. To oznacza, że:

  • przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, jednak pierwszeństwo mają dzieci z rodzin katolickich, a także dzieci z rodzin wielodzietnych,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Misja przedszkola

Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej św. Jana Pawła II.

Skupiamy się przede wszystkim na tworzeniu przyjaznego, bezpiecznego środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi katolickiej osobowości dziecka i przeżywaniu radosnego dzieciństwa. W naszym przedszkolu wspieramy działania rodziców i służymy pomocą w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dziecka. Staramy się zaspokoić niezbędne potrzeby wychowanków oraz środowisk, w których oni żyją.

Rodzice chwalą naszą placówkę za jej charakter – przyjazną atmosferę oraz wychowanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.